Tài liệu gợi ý dành cho Kế toán (Tải về tại đây)
1. Tài liệu 1: Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing – Tác giả 1
2. Tài liệu 2: Simpli ed Approach to Income Tax and Auditing – Tác giả 2
3. Tài liệu 3: Advance Auditing and Professional Ethics – Tác giả 3
4. Tài liệu 4: Auditing: Theory and Practice – Tác giả 4